Vastu võetud 23.05.2017 nr 2
jõustumine 01.09.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4 ning Türi Vallavolikogu 27. augusti 2015 otsuse nr 40 „Õigusaktidega kohaliku omavalitsuse üksuse või organi pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punkti 20.1 alapunkti 1 alusel.

Loe edasi